புதிய படைப்புகள்

கலியுகம் ஹைக்கூ

எங்கே???

பகல் மட்டும்

பிழை

வறுமைத் தாய்

ஹைக்கூ கவிதை

ஹைக்கூ

ஹைக்கூ --- அனிதா

ஹைக்கூ

ஹைக்கூ

ஹைக்கூ

ஹைக்கூ

ஹைக்கூ தேன்

பாவியான பலூன்

ஹைக்கூ -- கைபேசி

பயிர் படைத்தோன்

ஹைக்கூ --- பூசணிக்காய்

புத்தகம்

நினைவுகள்

ஹைக்கூ