இரு வரி கதை

26 September 2017

அஜய்

இரு வரி கதை

இரு

நாடு ரோட்டில் பலர் முன்னிலையில் அவன் கன்னத்தில் அறைந்தாள் 
அவளது மலர் போன்ற கரங்களை பிடித்து மிட்டாய் நாளை வாங்கி தருகிறேன் என்றான் அவளது தந்தை.