அழகு அவள் அது

03 October 2017

அஜய்

அழகு அவள் அது

அழகாக இருக்கும் பொருட்கள் எல்லாம் அவளை நினைவுபடுத்துகின்றன 

இல்லையில்லை 

அவளை நினைவுபடுத்தும் பொருட்கள் எல்லாம் 
அழகாகத் தெரிகின்றன