ஒற்றை முத்தம்

03 October 2017

அஜய்

ஒற்றை முத்தம்

SMS ல் கூட 
ஒற்றை முத்தத்தை 
தர மறுக்கும் 
உன் திமிரை விடவா 
அழகிய கவிதையை 
எழுதிவிடப் போகிறேன்???