கலியுகம் ஹைக்கூ

04 October 2017

அஜய்

கலியுகம் ஹைக்கூ

இங்கு பொய் விலை பேசப்படுகிறது 
மெய்யை மறைக்க அழிக்க 
அழிக்க முடியா மெய்யை .........................( கலியுகம்)