மனிதனை மனிதன் இழிவாக கருதுவது.

10 October 2017

காவியா
ஒவ்வொரு மனித உயிர்களின் உணர்வுகளையும் மதிப்போம்.